The Genius

השלב התשיעי בבריאת העולם,
הבורא היה זקוק לקבוצת חכמות שידייקו את האנושות,
הבורא הבין שצריך לגרום לאנושות ללמוד ולהתפתח,
הוא קרא לבנות הקשת: חכמות האש.
אתן החכמות תפקידכן להיות מורות הדרך.
ללמד את האנושות להיות אופטימיים
ולהתחבר לאמונה ולפתח מיומנויות של אסטרטגיה.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.