The Oracle

הבורא היה זקוק לקבוצת חכמות
שיאחדו את האנושות,
הבורא הוריד שליחים,
כדי שיהדקו את ההרמוניה
ויעזרו לאנושות לשמור על התכנית הכוללת.
הוא קרא לבנות הדגים: חכמות המים,
החכמות תפקידן להזכיר לאנושות
שאנחנו רקמה אנושית אחת גדולה,
חלק מהפאזל השלם של הבריאה,
על כן כל חלק תודעתי חשוב ומביא אור,
להרכבת השלם והתאורה הכוללת.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.