The Protector

השלב הרביעי בבריאת העולם,
להתאחד לצביר (משפחה),
לשמור על צביון מאחד ומקרב, משפחתי ושבטי.
האנושות היתה זקוקה ללוחמות שיובילו את האנושות,
הבורא הוסיף לאנושות את אנרגיית הרגש.
הוא קרא לסרטניות: לוחמות המים
לוחמת המים, אחראיות להביא את הקיץ לעולם, להאיר את האדם העומד מולכן,
לוחמת המים אחראיות על תפקיד האימהות, המטפלות, שומרות על הקן,
שזוהי אהבה ללא תנאי.

האווטרית הרביעית:
המגנה האנושית
רגש (סנסורים מפותחים, לחוש את האחר)
איכות: קרדינלית, נקבית
אחת מארבעת הלוחמות השומרות על האנושות.
(טלה, סרטן, מאזניים וגדי)
משולש יסוד המים –
הדבק האנרגטי.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.